Høna.... og egget  - 2 ?.
Her er deler av brevene vi sendte angående hønsesaken... Hvis du har problemer med naboen eller kommunen angående hønsehold, så kan du kanskje finne et poeng eller to her.


 1. Brev til kommunen:

Angående hønsehold
Vi har foreløpig valgt å ikke uttale oss om saken fordi etter vår mening har det hele bare vært for dumt å bruke energi på. Etter at vi har blitt kjent med (lest det i avisen) at helse og sosialsjefen har oversendt saken til styret med negativ innstilling uten i det hele tatt å ha satt seg inn i den, samt at nabo XXXXXX har forsøkt å påvirke saksutfallet direkte ved et brev til kommunelegen, finner vi det nødvendig å rope et lite varsko.

 

Hvis Sande Kommune er interressert i å utarbeide et regelverk for villahøner ta gjerne kontakt, vi stiller mer enn gjerne opp.

Med vennlig hilsen:

2. Brev til kommunen:


Fremlegg om fornyet saksbehandling / anke på vedtak.

    Etter å ha vurdert saken i samråd med sakkyndige, samt etter samtale med Jarle Jakobsen, Fylkesmannens kontor og Bjørn Inge Larsen, fylkeslege, ber vi om at saken taes opp til fornyet behandling. Dette begrunnes således:
Saken har vært underlagt feil saksbehanling. Den har blitt fremmet for helse- og sosialutvalget uten å ha værttilstrekkelig opplyst. Kommunelegen har kun mottatt den ene parts versjon av saken og har overhodet ikke befart området eller satt seg inn i saken på annen måte. Helse- os sosialsjefen har også fulgt samme linje.
  
Det betviles om helse- og sosialutvalget samt kommunelegen har nødvendig kompetanse til å uttale seg om saken i og med at de fatter et vedtak i opposisjon til det bydelsoverlegen i Uillern bydel i Oslo mener. Når man tar utgangspunkt i hvorledes saken har vært opplyst i Sande kontra Oslo mener vi at saksbehandlingen her har vært inkompetent.Kommunelegen samt helse og sosialutvalget skal kun uttale seg om den helsemessige delen av saken. Hva de ellers måtte mene samt eventulle sammenfall med liknende saker er saken uvedkommende.
  
Kommunelegen stiller seg positiv til allerede etablerte hønsehold men negativ til nyetablering. Utifra dette og i henhold til hva kommunelege og helse- og sosialutvalget har myndighet til å uttale seg om kan kun trekkes følgende konklusjon: Nyetablerte hønsehold ansees mer helsefarlige enn etablerte. Kan dette være riktig ?
  
Kommunelegen må være inhabil i saken, han har i gjennom en årrekke vært den ene partens familielege. I tillegg til dette er han arbeidskollega av innehaveren av det allerede etableblerte hønseholdet i samme boligfelt som han ser positivt på å beholde. Det nevnes flere klager. Det dreier seg om en familie i to generasjoner. Den andre klageren er gårdbruker på stor gård som ligger 300 meter unna. Han bor i Oslo med adresse XXXXXXX. Huset ligger utenfor regulert boligområde. Den nærmeste nabo på nordsiden er som tidligere nevnt en gård. Familien XXXX´s eiendom er i utgangspunktet en konsesjonspliktig landbrukseiendom med eget uthus og rom for høner. Det er imidlertid skilt ut tomter fra denne eiendommen slik at arealet har blitt redusert. Det presiseres at dette, ved siden av gårdbrukeren, er den andre klagende part. Saken har nå pågått i seks måneder. Kommer den ikke nå til en avslutning, vil alle detaljer i saken offentliggjøres.

For å unngå at administrasjon og politikere bruker mer tid på liknende saker ber vi om at det fattes et regelverk på lik linje med det som er i Oslo.

Med vennlig hilsen

3. Brev til kommunen:

Vedr. fornyet behandling saksnummer HSU-001.99 / HSU – 00241/98.
Det er ikke ofte man får hjelp av motparten, spesielt ikke etter at denne har gått til det skritt å anskaffe advokat. Dette er allikevel tilfelle i denne saken. Vi har hele tiden hevdet at det å forby et hønsehold ut fra en prinsipiell vurdering ikke er hjemlet i aktuelle lover og forskrifter. Advokat Arne M. Huseby skriver i sitt brev av

1. 3. 99: " Jeg leser lovverket slik at Sande kommune har hjemmel til å forby hønsehold i Dunihagen dersom man etter en konkret vurdering kommer frem til at hønseholdet kan føre til hygieniske ulemper eller kan tenkes å komme i konflikt med de formål som er nevnt i kommunehelsetjenesteloven § 4 A – 1."

En slik vurdering har aldri vært foretatt selv om vi har oppfordret til det hele tiden. Vedtaket gjort den 8 .12. 98,ble gjort utfra en prinsipiell holdning. Dette er nå begge parter enige om er feil, jeg går ut fra at det adv. Huseby skriver er korrekt. Vedtaket må da ansees som ugyldig i og med at en advokat også understreker, at det vi har hevdet hele tiden er riktig. At man så, fire måneder etter at saken ble behandlet første gang, skal gå inn og gjøre en slik vurdering, ønsker vi selvfølgelig velkommen. Men, etter den type rundgang saken har vært utsatt for, og det tidsperspektiv det har vært operert i, så blir det hele en sak Sande Helse- og Sosialutvalg og motparten ikke burde vært bekjent av. Vi mener nå at tiden er inne til å avdekke alle sider ved denne saken, vi har under hele sakens gang utvist en utstrakt tålmodighet, aldri bragt presse eller tredje parter inn i saken.

Tar ikke saken nå slutt er ikke dette lenger tilfelle. Dette begrunnes således:

 

Vi kan på ingen måte se at det adv. Huseby skriver i brev av 1. 3. 99 skulle gi grunnlag for å oppheve andre vedtak enn de som allerede er opphevet, nemlig vedtak av 8. 12. 98 som gir XXXXXXX medhold.

Med vennlig hilsen;

Resten er som kjent historie. Vi fikk medhold av fylkesmannen, og et slikt vedtak kan som kjent ikke påklages av naboen. Men det var vel egentlig for sent. Vi hadde flyttet til Ekeby.  Pr. dags dato, ett år og to måneder etter at kommunen fattet et vedtak om å lage et regelverk for hønsehold i Sande kommune har vi fremdeles ikke sett noe slikt. Er dette en velstandskommune verdig ?