Høner i tettbebyggelse ?.
Leserbrev vi skrev i Tønsbergs Blad ...


        Onsdag kunne man lese i Tønsberg Blad at kommunen på nytt hadde gått imot en søknad om hønsehold i Svend Foyns' gate. Uten å kjenne saken i detalj kan man allikevel stille seg følgende to spørsmål:

    Hønsehold er tillatt i Norge. I motsetning til mange andre handlinger er det ingen steder i norske lover eller vedtekter hjemlet noe forbud. Det eneste man kan støtte seg på er "Lov om helsetjensete i kommunen". Eventuelle retningslinjer en kommune måtte lage kan kun sees på som en hjelp til å forvalte det som ligger nedfelt i nevnte lov. Juridisk bindende lover og vedtekter kan kun komme fra departementet. Det finnes allerede fler eksempler fra liknende saker hvor man konstaterer at nevnte lov ikke kan brukes generelt. Dette betyr at man ikke kan nedfelle et forbud i forkant av et hønsehold. Loven kan kun benyttes til en regulering i ettertid. I klare ord vil dette si at et hønsehold i tettbebyggelse kun kan forbys etter at man har sett konsekvensene og omfanget. Slik bør det også være, det motsatte ville være en klar begrensning av det enkelte individs rettigheter og handlefrihet.

    Alle vil kunne se at det vil være svært uheldig å ha en hest i en blokkleilighet. Ingen vil kunne finne på å si at det er uheldig å ha en liten hund i en stor villa. Mellom disse to ytterlighetene vil man finne alle mulige former for dyrehold. Mange av disse vil det være svært vanskelig å skille ut som uheldige for omgivelsene. Uten nødvendig kompetanse vil hønsehold i tettbebyggelse være en slik sak. Av erfaring vet jeg at det ikke er mange som innehar denne. Slik form for hønsehold er nemlig ikke særlig vanlig i Norge ennå. Derfor stiller jeg spørsmålet: Innehar kommunen denne kompetansen ? I en for enkeltindividet såvidt viktig sak, det dreier seg tross alt om en begrensning av handlefriheten og selvbestemmelsesretten, kan man nemlig ikke tillate seg å tro eller synse. Man har kun mulighet til å forholde seg til fakta og personer som har erfaring med slike saker. Har kommunen gjort dette ? - Og hvis så er, tør jeg da utfordre vedkommende personers erfaringsgrunnlag ? Vet disse at det faktisk finnes bydeler i Oslo med eget regelverk for hønsehold ?

    Som en fotnote kan nevnes at man altfor ofte ser kommunale vedtak og bestemmelser tres ned over hodet på enkeltindivider. Som borger i dette landet har man faktisk visse rettigheter. Det er synd å måtte se at for enkelte kommuner så virker det ikke som om dette er noen selvfølge. Helt til slutt vil jeg beklage den litt stive ordbruken, men jeg tror ikke det finnes noen annen måte å si dette på.

- Atle Christiansen.